LPG plyn a LPG pohon do auta, splyňovač


Prejdi na obsah

Individuálna prestavba vozidla na LPG

Montáž LPG splyňovača > Prihlásenie LPG splyňovača

1. Žiadateľ predloží na miestne príslušný Obvodný úrad Dopravy žiadosť o povolenie prestavby vozidla.

Žiadosť musí obsahovať:
identifikačné údaje o žiadateľovi, značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.
K žiadosti priloží podrobný opis prestavby vozidla, návrh na zmenu údajov zapisovaných v technickom preukaze vozidla, technický opis plynového zariadenia, výkresovú dokumentáciu systému.

individuálna prestavba LPG

2. Obvodný úrad vydá rozhodnutie o súhlase vykonať prestavbu s presne určenými podmienkami.

3. Na základe povolenia môže majiteľ nechať zabudovať do vozidla schválené plynové zariadenie v autorizovanej montážnej dielni.

4. Vozidlo musí absolvovať kontrolu zástavby pred schválením technickej spôsobilosti v poverených skúšobniach. Na Slovensku sú tri - Slovdekra Bratislava, VÚDS Žilina a ZV-test Zvolen.

5. Žiadateľ vyplní žiadosť o schválenie technickej spôsobilosti prestavaného vozidla, ktorú spolu s protokolmi zo skúšobní predloží obvodnému úradu pre cestnú dopravu.

6. Obvodný úrad vydá rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti prestavaného vozidla a zapíše prestavbu do technického preukazu.


Jazdite lacnejšie a ekologickejšie na LPG pohon!!! LPGauto.eu


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu